برای ثبت برندتان کافی است:

1-نام و نشان برندتان را انتخاب نمایید.

2-نام و نشان توسط کارشناسان ثبت‌یک بررسی و مورد استعلام قرار خواهد گرفت.

3-مدارکتان را تکمیل فرمایید.

4-برندتان ثبت می‌شود.

برای آغاز فرآیند ثبت برندتان کلیک کنید!